ගාල්ල මහ නගර සභාව

අනවසරෙයෙන් ගොඩනගා තිබූ ගොඩනැගිලි නීත්‍යානුකූලව සභාවට පවරා ගැනීම.

201001242914

සභාව සතු ඉතා වටිනා ඉඩම් වල යම් යම් දේශපාලන හිතවත් කම් මත අනවසරෙයෙන්
ගොඩනගා තිබූ ගොඩනැගිලි නීත්‍යානුකූලව කඩා ඉවත් කොට එම ඉඩම් සභාවට පවරා ගැනීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *