ගාල්ල මහ නගර සභාව

අවිධිමත් ලෙස පැවති සභා පරිශ‍්‍රය නවීකරණය කිරීම.

200907211326

අවිධිමත් ලෙස පැවති සභා පරිශ‍්‍රයට නූතනයට සහ ඵලදායීතාවට උචිත ලෙස
ආකර්ශනීය ලෙස නවීකරණය කිරීම.

11018152_1055084437839573_6375226309504393525_n

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *