ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්

ආගමික, සංස්කෘතික, සහ ක‍්‍රීඩා උත්සව සංවිධානය

DSC01010

සභාවට ඉහල කීර්ති නාමයක් ලැබෙන පරිදි ආගමික, සංස්කෘතික, සහ ක‍්‍රීඩා උත්සව සංවිධානය කොට පැවැත් වීම. විශේෂයෙන් සිංහල සහ හින්දු අලූත් අවුරුදු උත්සවය, ලෝක ළමා දින වැඩසටහන්, ගාලූ පුර බොදු සවිය සමග එක්ව වෙසක් සහ පොසොන් උත්සව

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *