එන්න මා සමඟ සම්බන්ද වෙන්න

හිතවත් දයාබර ජනතාවනි,

ඔබගේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයක්, ගැටළුවක්, සංවාදයක්, යොදනාවක් හෝ චෝදනාවක් ඇතොත් මාවෙත දන්වන්න.

ඔබට ඒ සඳහා chat, facebook හෝ email මගින් මා හා සම්බන්දවිය හැකි බව සතුටින් දැන්ව සිටිමි.
එසේම, මාගේ දුරකථන හා ලිපිනය පහත සදහන් කර ඇත.

ඔබගේ නම (required )

ඔබේ විද්යුත් ලිපිනය (required )

ඔබේ පණිවිඩය

නම : මෙත්සිරි ද සිල්වා
ලිපිනය : අංක 184, කනම්පිටිය පාර, ගාල්ල.
දුරකථන අංකය : නිවස : 091 2234641
ජංගම : 077 7802633
විද්‍යුත් තැපෑල : methsirisilva@yahoo.com
Facebook පිටුව : www.facebook.com/MethsiriDeSilvaGalle
Facebook මිතුරු හවුල : www.facebook.com/groups/GalleSmartLeader
වෙබ් අඩවිය : www.methsiridesilva.com