ගාල්ල මහ නගර සභාව

එළවළු වගාව ආරම්භ කීරීම

DSC01161

ගෘහස්ථ එලවලූ වගාවට ආදර්ශයක් වෙමින් සභා පරිශ‍්‍රය ඉදිරිපිට ආදර්ශ එළවලූ වගාව ආරම්භ කොට සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *