ඔබේ සහයෝගය මට අවශ්‍යයි

මා කරන කාර්යයන් හා ව්‍යාපෘති සඳහා ඔබටද දායක විය හැකිය. මෙත්සිරි ද සිල්වා පදනම රාජ්‍ය නොවන ස්වේච්ය සංවිධානයන් ලෙස ලියාපදිංචි කර ඇත. එසේම රාජ්‍ය මැදිහත් වීමෙන් විගණනය කරන සංවිධානයකි.

මාගේ අනුදැනුම මත පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘතින් අප සංවිධානයෙන් කරගෙන යන අතර ඒසඳහා ඔබට / ඔබ ආයතනයට දායක විය හැක. ඔබට මුදල්, භාණ්ඩ හෝ සේවා

  • හරිත නගරයක් සඳහා පැල රෝපණය කිරීම.