ගාල්ල මහ නගර සභාව

ඕලන්ද ඇල සංවර්ධනය.

08112011531

කිසිදු පවිත‍්‍ර කිරීමකට ලක් නොවූ මෝඞ් ඇල පතුල දක්වාම සුද්ද කොට රොන් මඩ ඉවත් කිරීම සහ ඊට මායිම් වූ මාර්ගය කොන්ක‍්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *