ගාල්ල මහ නගර සභාව

ඕලන්ද ඇල සුද්ද පවිත්‍ර කිරීම

05112011512

නගර මධ්‍යයෙන් ගලා යන ඕලන්ද ඇල සභාවේ සෘජු ශ‍්‍රමික පදනමින් මුළු මනින්ම එහි රොන් මඩ ඉවත් කිරීම මගින් ගින් ජල ගැලීම් පාලනය කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *