ගාල්ල මහ නගර සභාව

කණු පද්දති ඉදි කිරීම

201006053954

මාර්ග මායිම් වල වූ ජලය බැස යාමේ කාණු පද්ධතීන් මුළු මනින්ම පවිත‍්‍ර කිරීම හා එකී කාණු අවහිර වන සේ අනවසරව කළ ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *