ගාල්ල මහ නගර සභාව

කසල කළමනාකරණය

201002063069

2009 වන විට නගරට දැඩි ගැටලූවක්ව පැවති රැුස් වූ කසල ඉවත් කිරීම විධිමත් කළමණාකරනයක් යටතේ සිදු කිරීම සහ ඒ සදහා විදේශ රටවලින් කම්පැක්ටර් රථ පරිත්‍යාග ලෙස ලබා ගැනීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *