ගාල්ල මහ නගර සභාව

ගාල්ල මධ්‍යම බස් නැවතුම් පොළ නිර්මාණය.

banner2

නගර මධ්‍යයේ හෝ බස්නැවතුම් පොළ අංග සම්පූර්ණ මධ්‍යම බස් නැවතුම් පොළක් ලෙස ඉදි කිරීම.
83115916

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *