ගාල්ල මහ නගර සභාව

ගාලූ කොටුව තුල තිබෙන ඔරලෝසු කණු අලූත් වැඩියා කිරීම.

404734_10150604673981908_689116907_11263105_1628227730_n

ගාලූ කොටුව තුල තිබෙන අක‍්‍රියව පැවති ඔරලෝසු කණු මුළුමනින්ම අලූත් වැඩියා කොට එහි මූණත් සදහා විදුලි ආලෝකය සැපයීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *