ගාල්ල මහ නගර සභාව

ජන හමුවක් පවත්වා ජනතාවගේ පැමිණිලි වලට සෘජුව මැදිහත් වීම.

DSC01657

සෑම බදාදා දිනකම විධිමත් ජන හමුවක් පවත්වා ජනතාවගේ පැමිණිලි වලට සෘජුව මැදිහත් වී පිලිතුරු ලබාදීමෙන් ක්ෂණිකවම ගැටළු විසදීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *