ගාල්ල මහ නගර සභාව

ජලය බැසයාමේ කාණු පද්දති සකස් කීරීම.

100_7175

මාර්ග මායිම් වල වූ ජලය බැස යාමේ කාණු පද්ධතීන් මුළු මනින්ම පවිත‍්‍ර කිරීම හා එකී කාණු අවහිර වන සේ අනවසරව කළ ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *