ජාත්‍යන්තර

ජාත්‍යන්තර ආයතන සමග වඩා ශක්තිමත් වීම

m_DSC03501

සභාව සමඟ නව විදේශ රටවල් සමඟ සහ ජාත්‍යන්තර ආයතන සමඟ වඩා ශක්තිමත් සාර්ථක සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම සහ පැවති සම්බන්ධතා කාර්්‍යක්‍ෂම ලෙස නංවාලීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *