ගාල්ල මහ නගර සභාව, ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්

ඩෙංගු මර්දන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

DSC01274

ඩෙංගු රෝගය මර්ධනය සදහා සාර්ථක ලෙස දුමායන කටයුතු ඇතුළුව සාර්ථක
ව්‍යාපෘති ක‍්‍රියාත්මක කිරීම. මේ තුලින් ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාව පෙරදී ඉහළ මට්ටමක පැවතුන ද පසුව ශුන්‍ය තත්වයට පත් විය.
200908111540

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *