ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්

නගර මධ්‍යයේ ආකර්ශනීය දාගැබක් ඉදි කිරීම.

DSCF3269

නගර මධ්‍යයේ සභා පරිශ‍්‍රය ඉදිරිපස ධර්මපාල උද්‍යාන භූමියෙහි බෞද්ධ සංගමයේ සහභාගිත්වයෙන් ආකර්ශනීය දාගැබක් ඉදි කිරීම.

සියලූම ආගමික විහාරස්ථාන වලට ආගමික උත්සව සදහා අවශ්‍ය
පොදු පහසුකම් නොඅඩුව සැපයීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *