ගාල්ල මහ නගර සභාව

නගර සභාවේ කාර්යාල පරිශ්‍රය S5 සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

DSC00159

නගර සභාවේ කාර්යාල පරිශ්‍රය නවීන උපකරණ මිලට ගෙන සේවා කටයුතු ඵලදායී ලෙස  S5 සංකල්පයට අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *