ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්

පාසල් සිසුන් සදහා අධ්‍යාපන සම්මන්ත‍්‍රණ පැවැත්වීම.

100_7054

උසස් පෙළ සිසුන්, සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සහ 5 ශිෂ්‍යත්ව සිසුන් සදහා නොමිලේ අධ්‍යාපන සම්මන්ත‍්‍රණ පැවැත්වීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *