ගාල්ල මහ නගර සභාව

පුස්තකාලයට රුපියල් මිලියන 5 කට අධික වටිනා ග‍්‍රන්ථ ලබා දීම.

DSC02744

දකුණු පලාතේ එකම අධිශ්‍රේණි ගත පුස්තකාලය වන ආචාර්ය රිචඞ් පතිරණ පුස්තකාලයට රුපියල් මිලියන 5 කට අධික වටිනා ග‍්‍රන්ථ ලබා දීම සහ පුස්තකාලය තුල දකුණු පලාත් සභාවේ අනුග‍්‍රයෙන් විද්‍යුත් පුස්තකාලයක් ආරම්භ කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *