ගාල්ල මහ නගර සභාව

පෙර පාසල් කාර්යක්‍ෂම ලෙස නවීිකරණය කොට සංවර්ධනය කිරීම.

100_7054

සභාව සතු 24ක් පමණ වන පෙර පාසල් කාර්යක්‍ෂම ලෙස නවීිකරණය කොට සංවර්ධනය කිරීම, විවිධ අනුග‍්‍රහක ආයතන වලින් ඒ සදහා උපකරණ ලබා ගැනීම සහ සුදුසුකම් සැපිරූ පෙර පාසල් පාලිකවන් සියල්ලම සේවයෙහි ස්ථිර කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *