ගාල්ල මහ නගර සභාව

ප‍්‍රවාහනයට දැඩි බාධාවක්ව පැවති බොහෝ පටු ස්ථානවල වූ බාධක ඉවත් කිරීම.

404625458_640

රථවාහන ප‍්‍රවාහනයට දැඩි බාධාවක්ව පැවති බොහෝ පටු ස්ථානවල වූ බාධක
ඉවත් කොට අදාල මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *