ගාල්ල මහ නගර සභාව

බිද වැටී තිබූ සභාවේ ක‍්‍රීඩා සමාජය, බෞද්ධ සංගමය විධිමත්ව ප‍්‍රතිසංවිධානය කිරීම

1978780_962871230394228_4224512940504511149_n

බිද වැටී තිබූ සභාවේ ක‍්‍රීඩා සමාජය, බෞද්ධ සංගමය විධිමත්ව ප‍්‍රතිසංවිධානය කොට සාමාජිකයන් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම. මේ තුලින් විශේෂයෙන් ක‍්‍රීඩා තරග රාශියක් ජයග‍්‍රහණය කිරීමට ක‍්‍රීඩා සමාජයට හැකි විය. එසේම ආගමික ප‍්‍රබෝධය වර්ධනය වන කටයුතු බොහොමයක් සිදු කිරීමටද බෞද්ධ සංගමයට හැකි විය.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *