ගාල්ල මහ නගර සභාව, ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්

භාවිතයට නොගෙන වැසී තිබූ මාර්ග විශාල ප‍්‍රමාණයක් සංවර්ධනය.

100_7173

භාවිතයට නොගෙන වැසී තිබූ මාර්ග විශාල ප‍්‍රමාණයක් සංවර්ධනය කොට ජනතා අයිතියට පැවරීම සහ මෙම සෑම මාර්ගයකටම ජල බැස යැමේ කාණු පද්ධති ද වීථි ආලෝකකරනයද සිදු කරන ලදි.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *