ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්

මහා සෑය ධර්මපාල උද්‍යානය ඉදිරිපස ඉදි කිරීම.

DSCF3269

2600 ශ‍්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය සමරමින් ශ‍්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්තිය මහා සෑය
ධර්මපාල උද්‍යානය ඉදිරිපස ඉදි කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *