ගාල්ල මහ නගර සභාව

මාර්ග වල දෙපස අනවසර ලෙස කර තිබූ ඉදි කිරීම් ඉවත් කිරීම.

dsc04007

මාර්ග වල දෙපස අනවසර ලෙස කර තිබූ ඉදි කිරීම් ඉවත් කොට මගී
ජනතාවට පහසුවෙන් ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *