ගාල්ල මහ නගර සභාව

මාර්ග විදුලි ආලෝකකරණය විධිමත් කිරීම.

470832894

මාර්ග විදුලි ආලෝකකරණය විධිමත් කොට ජනතා ඉල්ලීමට ප‍්‍රමුඛත්වය දෙමින් අදුරේ පැවති සියලූ විදි සදහා විදුලි ලාම්පු සිවි කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *