ගාල්ල මහ නගර සභාව

මාර්ග විශාල ප‍්‍රමාණයක් කොන්ක‍්‍රීට් දැම්ම.

DSCF0640

මාර්ග විශාල ප‍්‍රමාණයක් කොන්ක‍්‍රීට් යොදා සෘජු ශ‍්‍රමික පදනම මත සංවර්ධනය කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *