ගාල්ල මහ නගර සභාව

මාළු වෙළද සංකීර්ණය ඉදිකිරිම

201003053273

නගර මධ්‍යයේ හෝ මාලූ වෙළඳ සංකීර්ණය මුලූමනින්ම ආකර්ශණීය ලෙස දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ලෙස ඉදි කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *