ලයන්ස් ක්ලබ්

මෙත්සිරි ද සිල්වා සිංහ ක්‍රියාකාරීත්වය.

11782392_1114005161947500_6469594448155710418_o

ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ 306 A2 සිංහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ ගාලූපුර සෙන්ට‍්‍රල් සිංහ සමාජයේ ක‍්‍රියාකාරී සාමාජිකයෙකි.

2014-2015 වර්ෂයේ ගාලූපුර සෙන්ට‍්‍රල් සිංහ සමාජයේ සභාපති වරයාය.

2015-2016 වර්ෂයේ 306 A2 සිංහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ කලාපීය සභාපතිවරයාය.

2014-2015 සිංහ වර්ෂයේ හොදම සිංහ සමාජ අතරින් ගාලූ පුර සෙන්ට‍්‍රල් සිංහ සමාජය දෙවන ස්ථානය සදහා සාර්ථක මෙහෙයවනු ලැබීය.

2014-2015 සිංහ වර්ෂයේ සිංහ සභාපතිවරුන් අතරින් හොදම සිංහ සමාජ සභාපතිවරයා ලෙස දෙවන ස්ථානය දිනා ගනු ලැබීය.

2014-2015 සිංහ වර්ෂයේ සිංහ සමාජ අතර හොදම විශාල බහු සේවා ව්‍යාපෘතියට හිමි සම්මානය දිනා ගනු ලැබීය.

2014 – 2015 සිංහ වර්ෂය තුල හොදම සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් සිංහාධිපතිතුමන්ගේ ඉහලම ඇගයීම් සම්මානය ලබාගත් සිංහ සමාජ සභාපතිවරයා වීය.

2014 වර්ෂයේ සිංහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ සියලූ සිංහ සමාජ අතර පැවැත් වූ ක‍්‍රිකට් තරගාවලියේදී ගාලූ පුර සෙන්ට‍්‍රල් සිංහ සමාජය එහි අනුශුරතාවය දිනා ගැනීම සදහා මෙහෙය වනු ලැබීය.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *