ගාල්ල මහ නගර සභාව

රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය සමග සම්බන්දය.

100_6386

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමග විධිමත් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගීම තුලින් පොදු පහසුකම් රැුසක් සභාවට ලබා ගැනීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *