ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්

රුක් රෝපණ ව්‍යාපෘති

DSCF1520

මාර්ග දෙපස රුක් රෝපණ ව්‍යාපෘති ප‍්‍රමුඛ කොට ගත් පරිසර සංරක්‍ෂණ ව්‍යාපෘති සිදු කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *