ගාල්ල මහ නගර සභාව

වසර අවසානයේ සෑම සේවකයෙකුටම තිළිණ ලබා දීම.

100_5939

වසර අවසානයේ සෑම නිළධාරියෙකුටම, සේවකයෙකුටම සහ නගර සභාවට විවිධ අනුග‍්‍රහයන් සැපයූ ආයතන වලට  විශේෂ සිහිවටන තිළිණ ලබා දීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *