ගාල්ල මහ නගර සභාව

වාහන අලුත් වැඩියා කිරීම

DSC01282

සභාවට අයත් වටිනා රථවාහන නිසි අලූත්වැඩියාවකින් තොරව දිරා යන තත්වයක පැවති නාගරික කර්මාන්ත ශාලාවේ නිළධාරීන්ගේ සහ කම්කරුවන්ගේ සෘජු ශ‍්‍රමික දායකත්වයෙන් අවම වියදමකින් අලූත් වැඩියා කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *