ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම්

වෛද්‍යා සායන පැවැත් වීම.

DSC00421

සභාවේ සියලූ කම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය පිළිබද තහවුරුවක්
ලැබෙන පරිදි වෛද්‍ය සායන, අක්ෂි සායන ආදිය පවත්වා ඖෂධ ඇස් කණ්නාඩි අදිය නොමිලේ ලබා දීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *