ගාල්ල මහ නගර සභාව

සභාවේ රථවලට ඉන්ධන සැපයීමට පිරවුම් හලක් පරිශ‍්‍රය තුල ආරම්භ කිරීම.

DSC01039

සභාවට වඩාත් වාසිදායක වන අයුරින් රථවලට ඉන්ධන සැපයීම පහසු වනු පිණිස ඉන්ධන පිරවුම් හලක් සභා පරිශ‍්‍රයට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම.

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *