ගාල්ල මහ නගර සභාව

සමුද්‍ර වීදීය උද්‍යානය අලංකරණය සදහා පැල සිටුවීම.

banner3

සමුද්‍ර වීදියෙහි වෙරළ උද්‍යානය ආකර්ශනීය ලෙස සංවර්ධනය කළ අතර විදුලි ලාම්පුද සවි කිරීම.
DSC00720

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *